Để thiết lập lại mật khẩu. Quý khách vui lòng dùng số điện thoại đăng ký soạn tin nhắn như sau:
365PTC QMK MK Gửi 8038
365PTC là mã lệnh bắt buột
QMK là mã lệnh lấy mật khẩu
MK là mật khẩu mới của bạn (gồm chữ và số, không dấu)
8038 là dầu số dịch vụ